Waxing

srevices_waxing-img-enlarge

dot1Eye Brow $10 dot1Back $50
dot1Lip $8 dot1Half Leg $25
dot1Chin $10 dot1Full Leg $50
dot1Full Face $35 dot1Half Arm $20
dot1Bikini $25+ dot1Full Arm $30
dot1Brazilian Bikini $50+ dot1Under Arms $18
dot1Chest $40

 

European waxing { Extra Sensitive Skin }

dot1Eye Brow $12 dot1Chin $18
dot1Lip $10 dot1Side of Face(Each Side) $9